تعرفه اشتراک های آران فایل

استفاده از امکانات سایت و مشاهده شماره تماس مالکین منوط به پرداخت حق اشتراک میباشد.

اشتراک یک ماهه

250,000 یک ماهه
 • دو کاربر
 • دو منطقه

اشتراک سه ماهه

500,000 سه ماهه
 • چهار کاربر
 • سه منطقه

اشتراک شش ماهه

750,000 شش ماهه
 • هفت کاربر
 • کل مناطق

اشتراک یک ساله

1,350,000 یک ساله
 • بدون محدودیت
 • بدون محدودیت

تعرفه تبلیغات های آران فایل

کادر اول

600,000
 • یک ماهه

کادر دوم

550,000
 • یک ماهه

کادر سوم

450,000
 • یک ماهه

*هزینه کاربر مازاد برای هر کاربر ۵۰،۰۰۰ تومان میباشد.
*شماره کارت مدیریت سایت ۱۳۷۴-۲۹۳۸-۳۳۷۷-۶۱۰۴ (بنام خانم مریم مهدیزاده)
*لطفا پس از واریز، فیش واریزی واطلاعات دفتر(نام و نام خانوادگی مدیریت،نام دفتر،تلفن همراه و آدرس دفتر را واتس اپ نمایید).
شماره واتس اپ ۰۹۱۹۴۶۶۲۲۱۲